Słowa kluczowe: budowa, budowa domu, dom, kredyt, kredyt preferencyjny, rodzina na swoim, zakup mieszkania,

DrukujKredyty i pożyczki


KREDYT PREFERENCYJNY A PROGRAM RODZINA NA SWOIM

 

Budowa domu lub zakup mieszkania to kosztowne inwestycje, dlatego też warto zastanowić się jak zminimalizować nakłady poniesione na nie.
Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które umożliwią zredukowanie czy zrekompensowanie choć części poniesionych kosztów. Jednym z takich rozwiązań jest kredyt preferencyjny ściśle wiążący się z rządowym programem „Rodzina na Swoim”. Program ten powstał, aby wspierać finansowo rodziny podczas pozyskiwania własnego domu czy mieszkania.

Aby spłacić standardowy kredyt musimy zwracać bankowi co miesiąc zarówno część pożyczonego kapitału, jak również odsetki naliczane od aktualnego salda zadłużenia. Pomoc rządu w przypadku kredytu preferencyjnego polega na tym, iż Skarb Państwa pokrywa 50%(lecz nie więcej niż kwoty określone w ustawie) odsetek naliczonych według stopy referencyjnej przez okres 8 lat. W wyniku takiego rozwiązania rata kapitałowo-odsetkowa może się obniżyć nawet o kilkadziesiąt procent. W pierwszych latach kredytu, gdy rata w przeważającej części składa się z części odsetkowej, może to być szczególnie opłacalne. Kredyt ten udzielany jest tylko w walucie polskiej.

O kredyt preferencyjny z dopłatami mogą się starać jednak tylko niektórzy. Według ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183, poz. 1354 ze zm.) banki udzielają kredytów z dopłatą małżeństwom (niezależnie od stażu małżeńskiego), a nie udzielają go zarówno osobom pozostającym w nieformalnym związku jak i osobom samotnym. Wyjątkiem są osoby samotne wychowujące dzieci (przez które rozumie się dzieci małoletnie, dzieci na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny oraz dzieci do ukończenia 25 roku życia, które uczą się w szkołach).

Uwaga!
Po nowelizacji ustawy z dnia 2 stycznia 2009 r. kredyt z dopłatą może zaciągnąć również członek rodziny osoby ubiegającej się o kredyt.

Należy również pamiętać, że kredyt uzyskać mogą tylko osoby ze zdolnością kredytową. Program ten jednak, w wypadku braku zdolności kredytowej, umożliwia przystąpienie do kredytu osobom trzecim, pod warunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa.

Kolejnym warunkiem jest wymaganie, by kredytobiorcy w dniu zawarcia umowy kredytowej nie byli właścicielami żadnej nieruchomości mieszkalnej.
Jeśli jednak posiadamy dom lub mieszkanie, kredyt preferencyjny uzyskamy dopiero wtedy, gdy najpóźniej przed dniem zawarcia umowy sprzedamy swoją nieruchomość. W przypadku , gdy przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub jesteśmy najemcą lokalu mieszkalnego kredyt uzyskamy dopiero pod warunkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa w spółdzielni, rozwiązaniu umowy najmu i opuszczeniu lokalu w ciągu pół roku od nabycia nieruchomości lub od dnia, w którym zostanie uznany za prawnie przystosowany do zamieszkania.

Istotny jest również fakt, iż powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, na którego zakup udzielany jest kredyt z dopłatą, nie może przekraczać 75m2. Dom (jednorodzinny, wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), który można wybudować z dopłatą, powinien mieć maksymalną powierzchnię 140m2 i może być przeznaczony wyłącznie do celów mieszkaniowych.

Warto także pamiętać, iż nieruchomość powinna być „tania”, tzn. cena zakupu nie może być wyższa niż iloczyn powierzchni użytkowej tej nieruchomości i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 (ustalanego co kwartał dla każdego województwa i miasta wojewódzkiego, ogłaszany przez GUS 2 razy do roku) powiększonego o 40%.

Nie należy zapominać, iż nieruchomość musi znajdować się na terytorium RP.

Obsługą i koordynacją programu zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a kredyty preferencyjne są udzielane jedynie w wybranych bankach. Obecnie są to m.in.:

  • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe,
  • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
  • Bank Pocztowy S.A.,
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
  • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
  • Alior Bank S.A.
  • Dom Bank Hipoteczny Oddział GETIN Bank S.A.
  • Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj